Đây là Bản tin Dược lâm sàng số 2 năm 2009
Tổng quan
Chia sẻ thực tiễn lâm sàng
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả