Bản tin Thông tin thuốc và Cảnh giác dược Trực tuyến

  Số bản tin đã xuất bản năm 2008

  Số bản tin đã xuất bản năm 2009

  Số bản tin đã xuất bản năm 2019

Tòa soạn: Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội