Để tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Thông tin thuốc và Cảnh giác dược, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc thực hiện việc xuất bản Bản tin Cảnh giác dược (theo giấy phép xuất bản số 03-XBBT ngày 6/1/2012 của Bộ Thông tin – Truyền thông) với mong muốn xây dựng một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, thông tin trong thực hành Cảnh giác dược và các hoạt động đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc. Bản tin sẽ được xuất bản định kì 3 tháng 1 số với những nội dung chính sau: - Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc - Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn tại Việt Nam. - Chuyên mục Thông tin thuốc, những điểm thận trọng cần lưu ý khi sử dụng các thuốc mới được cấp số đăng kí. - Điểm tin Cảnh giác dược trong nước và trên thế giới. - Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam.
Điểm tin