Trung tâm DI & ADR Quốc gia chịu trách nhiệm xuất bản
Chia sẻ thực tiễn lâm sàng
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả
Điểm tin Cảnh giác dược