Tòa soạn: Trung tâm DI & ADR Quốc gia - Trường Đại học Dược Hà Nội
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả
Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc
Điểm tin Cảnh giác dược
Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam