Bản tin Cảnh giác dược trực tuyến
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả
Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc
Điểm tin Cảnh giác dược
Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam