Để tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống Thông tin thuốc và Cảnh giác dược, Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc thực hiện việc xuất bản Bản tin Cảnh giác dược
Hướng tới sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu quả
Tổng quan về cảnh giác dược và đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc
Điểm tin hoạt động Cảnh giác dược tại Việt Nam