Tài trợ xuất bản Bản tin Cảnh giác dược

Bản tin Cảnh giác dược được xuất bản bằng sự hỗ trợ kinh phí từ dự án Quỹ Toàn cầu - Hỗ trợ hệ thống y tế - Hợp phần 2.1 - Tăng cường các Hoạt động Cảnh giác dược